تبلیغات
امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات - رزومه امیر بختایی:امیر بختائی: مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات - رزومه امیر بختایی:امیر بختائی: مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات - رزومه امیر بختایی
امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات

لینکستان

صفحات جانبی

 

 

سوابق تحصیلی

 

سوابق كاری

 

عضویتها

 

امیر بختایی