تبلیغات
امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات - آموزش و مشاوره:امیر بختائی: مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات - آموزش و مشاوره:امیر بختائی: مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات - آموزش و مشاوره
امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات

لینکستان

صفحات جانبی

 

 

سوابق آموزشی

 

 

سوابق مشاوره

 

 

امیر بختایی