تبلیغات
امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات - امیر بختایی : مشاور بازاریابی و فروش:امیر بختائی: مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات - امیر بختایی : مشاور بازاریابی و فروش:امیر بختائی: مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات - امیر بختایی : مشاور بازاریابی و فروش
امیر بختایی | مشاور و مدرس مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات

لینکستان

صفحات جانبی

 

امیر بختایی : مشاور بازاریابی و فروش

امیر بختایی

مشاور، مدرس و تحلیلگر مسائل بازاریابی، فروش، برند و تبلیغات

 

امیر بختایی